Glasmagasinet er snart Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøfyrtårn gir oss gode verktøy for å jobbe med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi jobber helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil redusere utslipp – og bidra til en grønn fremtid.

Glasmagasinet har gjort bærekraft til en sentral del av sin strategi, og har implementert flere tiltak for å redusere sitt energiforbruk. Gjennom effektivisering av strøm- og vannforbruk jobber senteret aktivt med å redusere sin miljøpåvirkning. Som et eldre bygg er det ekstra viktig å identifisere energioptimaliseringsmuligheter, og derfor har senteret satt av betydelige ressurser til å implementere innovative løsninger for å minimere energiforbruket.

Sortering av avfall er også et område hvor Glasmagasinet har satt seg høye mål. Med en ambisjon om å oppnå en sorteringsgrad på opptil 70%, oppfordrer senteret både besøkende og leietakere til å ta del i denne innsatsen. Gjennom tydelig merking og informasjon, samt et dedikert avfallssystem, bidrar vi til å øke graden av gjenvinning.

Glasmagasinet jobber jevnlig med alle leietakere for å motivere til å tenke bærekraftig i butikkdriften, ved å blant annet kvalitetssikre leverandører, ha gode løsninger for refill og gjenbruk.

Vårt nye tilskudd i SUSTAIN i underetasjen, har resten bare gjenbrukselementer både når det kommer til butikkinnredning og produkter til salgs.

I tillegg til miljøfokus legger Glasmagasinet vekt på sosial bærekraft og inkludering. Den nyåpnede kafeen, Cousins, er et mangfoldig møtested som skaper en inkluderende atmosfære for alle besøkende. Cousins bygger kompetanse hos unge mennesker med flyktningbakgrunn ved å tilby arbeidspraksis, språktrening og nettverk.

Slik jobber vi med bærekraft hos Glasmagasinet og KLP Eiendom

Vi vil skape gode møte- og arbeidsplasser for mennesker, bidra til lokal fornybar energiproduksjon og tilrettelegge for biologisk mangfold.
– KLP Eiendom

Et utdrag av noen av våre viktigste målsetninger

Miljøledelse
• Vi skal miljøsertifisere våre eiendommer, både ved oppføring og i driftsfasen.
• Alle eiendommer skal ha en miljøhandlingsplan med konkrete forbedringsplaner og målsetninger.

Energi og klima
• Videreføring av langsiktig arbeid med ambisiøse mål for reduksjon i energibruk.
• Samarbeid om miljøtiltak med leietakere i såkalte Grønne leieavtaler.
• Lokale fossile energikilder fases ut og erstattes med miljøvennlige alternativer.
• Gjennomføre innovasjonsprosjekter på grønn teknologi.

Materialbruk og avfall
• Strenge krav til miljøpåvirkning i utviklingsprosjekter, med fokus på klimapåvirkning, fravær av miljøgifter og økt gjenbruk.
• Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp, og kun kjøpe produkter uten innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.
• Forbedre avfallssorteringsgraden på våre eiendommer.

FNs bærekraftsmål er rammeverket for hvordan vi jobber med samfunnsansvar

FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling. Vi har valgt å løfte frem fem bærekraftsmål som særlig relevante for vår drift: god helse; ren energi; anstendig arbeid og økonomisk vekst; bærekraftige byer og samfunn; og stoppe klimaendringene.

Vårt arbeid er tuftet på FNs bærekraftsmål og Bygg21 sine 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Vi er kvalitets- og miljøsertifisert etter ISO 9001 og 14001-standarden siden 2009.

  • Publisert: juni 27, 2023
  • Tekst:

Logg inn